Garantie

Maxima Lighting Solutions BV garandeert dat haar producten en bijbehorende onderdelen vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. De garantie is één jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Het is mogelijk om de garantie met een jaar te verlengen door de Maxima op onze website te registreren: scan hiervoor de QR-code die op het juk van uw Maxima is aangebracht.

In geval van een defect wordt het product gratis gerepareerd of vervangen. Onze exclusieve NoDowntime™-garantieservice maakt het mogelijk een vervangend product te leveren na terugzending van het defecte product, zonder te hoeven wachten op onderzoek naar defecten en eventuele reparaties. De verzendkosten van en naar de Maxima vestiging in Italië zijn voor rekening van de klant: als het defect te wijten is aan een defect in het product, worden de kosten voor het terugsturen van het defecte product volledig vergoed.

Garantie geldt alleen voor de eerste koper en kan niet worden uitgebreid naar derden

UITSLUITINGEN - De garantie is niet van toepassing wanneer:

Het product is gekocht bij niet-erkende wederverkopers

Het product is niet voorzien van een fiscaal document (kassabon of factuur) waaruit de datum en de voorwaarden van de verkoop blijken.

Het product is gewijzigd

De identificatiecodes op het product zijn uitgewist, geschuurd of verwijderd.

De gebreken zijn te wijten aan slijtage of normaal verbruik van het product

De gebreken zijn te wijten aan niet-naleving bij de montage of assemblage van de onderdelen van elk product, ook uitgevoerd door erkende wederverkopers.

Voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product, onjuiste montage, onvoldoende onderhoud of meer in het algemeen door alles wat geen fabricage- of montagefout is.

Voor de arbeidskosten die nodig zijn om het product te verwijderen of voor het niet gebruiken ervan tijdens de reparatieperiode

Vanwege de effecten van het mariene milieu

Voor schade als gevolg van nalatigheid van de klant bij het vervoer van het product

KLACHTENPROCEDURE:

Om een klacht in te dienen moet het product worden teruggestuurd naar de winkelier in het land waar het is gekocht. Opdat de garantie geldig zou zijn, moet de klacht worden ingediend binnen de dwingende termijn van 8 (acht) dagen vanaf de vaststelling van het gebrek.

Maxima Lighting Solutions BV behoudt zich het recht voor om vast te stellen of het defect al dan niet onder de garantie valt;

Maxima Lighting Solutions BV behoudt zich het recht voor de productie van eerder verkochte producten te onderbreken en deze zonder kennisgeving te wijzigen en is niet verplicht nieuwe functies in eerder verkochte producten te verwerken, zelfs niet in geval van terugzending voor een garantieclaim;

Na een klacht moet het product samen met de volgende informatie naar de detailhandelaar worden teruggestuurd:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
  • Belastingdocument waaruit de plaats en datum van aankoop blijkt;
  • Nauwkeurige beschrijving van het defect;
  • Beschrijving van de componenten die samen met het geclaimde product worden gebruikt;
  • Verklaring over de behandeling van het product ingeval de garantie niet van toepassing is. Bij gebrek aan een specifieke vermelding wordt het product 10 dagen ter beschikking gehouden en vervolgens afgedankt.

JURISDICTIE: Alle geschillen die voortvloeien uit de garantievoorwaarden en het gebruik van het product worden beheerst door de Italiaanse wet en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Urbino (PU), in Italië.